GDPR

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Základní škola Bartošovice okres Nový Jičín, p.o., dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje svých zaměstnanců, žáků, jejich zákonných zástupců žáků a dalších osob, které přijdou se školou do styku v rámci plnění činností školy.
 2. Osobní údaje škola získává přímo od subjektu údajů, případně vznikají v rámci realizace její činnosti (např. hodnocení či docházka žáků).
 3. Osobní údaje škola zpracovává pro plnění právní povinnosti dle zákona 561/2004 Sb. školský zákon a souvisejících právních předpisů a pro plnění úkolů ve veřejném zájmu ve smyslu článku 6 odstavce 1. písmene e) nařízení EP a Rady EU 216/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
 4. Poskytnuté údaje může škola použít pouze pro vedení školní dokumentace, organizaci školních či mimoškolních akcí a pro jiné účely související s běžným provozem školy. V zákonem stanoveném rozsahu předává škola osobní údaje též kontrolním, dozorčím a metodickým orgánům jako například MŠMT, ČŠI, CVZZ (např. údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte dle vyhlášky 364/2005 Sb., evidence úrazů dle vyhlášky 64/2005 Sb. a další).
 5. Osobní údaje, které škola zpracovává nad rámec svých zákonných povinností, získává od subjektů údajů na základě souhlasu. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je striktně dobrovolným aktem a součástí souhlasu je i informace o účelu a době použití osobních dat.
 6. Na školu je možné se k uplatnění vlastních práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím :
e – mail zsbartosovice@zsbartosovice.cz
poštou na adresu ZŠ Bartošovice, Bartošovice 147, 742 54
telefon 556 758 706
 1. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na
  a) přístup k osobním údajů
  b) opravu nebo výmaz
  c) omezení zpracování
  d) vznést námitku proti zpracování
  e) při uplatnění práva na přenositelnost údajů
  f) dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajůVýše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 1. Škola, jako orgán veřejné moci a veřejný subjekt, zřídila pro zajištění ochrany osobních údajů a udržování standardů kvality a bezpečnosti při zpracování personálních dat funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů. Na pověřence je možné se obrátit v případě jakýchkoliv nejasností dotazů či stížností v oblasti ochrany osobních dat.

Comments are closed