Žádosti, stížnosti

Vyřizování žádostí o poskytnutí informací a stížností

 Postup při vyřizování žádostí

U každé žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Veškeré žádosti a dokumenty v písemné či elektronické podobě se přijímají na ředitelství školy v  pracovních  dnech  od 7:30-14:00 hod.

Žadatel uvede jméno a příjmení, obsah žádosti, údaje nutné pro doručení odpovědi, tj. adresu, adresáta. Žadatel v žádosti uvede telefonní číslo a e-mail.

pracoviště podatelnytelefon Bartošovice 147,  742 54556 758 706
e-mail zsbartosovice@zsbartosovice.cz
doručovací adresa  Základní škola Bartošovice okres Nový Jičín, p.o.742 54  Bartošovice  147

Postup vyřizování stížností

  • stížnosti jsou přijímány v pracovních dnech  od 7:30-14:00 hod. / pondělí,  středa
  • statutární zástupce organizace přijímá stížností po předchozí domluvě (ústní nebo telefonické)
  • ostatní vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení (po předchozí domluvě – telefonické nebo ústní)

Stížnosti jsou přijímány v písemné nebo ústní podobě. O ústně podané stížnosti musí příjemce ve spolupráci se stěžovatelem sepsat zápis. Stěžovatel uvede své jméno, příjmení a adresu pro doručení výsledků šetření.

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád se podává řediteli školy, odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Připomínky v oblasti vzdělávání, směřované ke konkrétním pedagogům, je třeba nejprve projednat přímo s nimi

O výsledku šetření vyrozumí škola stěžovatele ve lhůtě do 30 dnů.

Comments are closed