Provozní doba

Provoz naší školní družiny je ráno od 6.00 – 7.30 hod a odpoledne od 11.30 – do 16.00 hod.

Vychovatelky

Příspěvek na školní družinu činí 150,-Kč/měsíc (platí se převodem na BÚ školy)+ 50,-Kč na zajištění pitného režimu (hotově).

1. oddělení

Prvním oddělení školní družiny navštěvují žáci 1. a 3. třídy. Družina se nachází v budově č. 11 – zdravotní středisko a její prostor je rozdělen do tří místností – herna, kreslírna a relaxační místnost, ve kterých uskutečňujeme každodenní činnosti dětí, při kterých respektujeme individuální schopnosti, dovednosti a potřeby žáků. K dalšímu využití máme k dispozici tělocvičnu, školní zahradu, cvičnou kuchyňku i počítačové učebny. Jsme místem, kde se děti setkávají s kamarády a aktivně spolu prožívají odpoledne. Umíme zajistit pro děti v družině i odchod do zájmových kroužků v areálu školy a návrat z nich. Jezdíme na výlety, exkurze a pořádáme mnoho dalších akcí

V letošním roce se zaměřujeme na environmentální výchovu dětí. Snažíme se rozvíjet odpovědné chování k přírodě a učíme se rozhodovat v zájmu zachování kvalitního životního prostředí. Děti se aktivně zapojují do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí. Díky environmentální výchově si získáváme nové znalosti, dovednosti a motivaci směřující k souladu člověka s životním prostředím.

Z našich akcí i z každodenního života v naší družince budeme zveřejňovat fotky na webových stránkách školy, můžete tak nahlédnout do odpoledních činností vašich dětí.

2. oddělení

Druhé oddělení školní družiny navštěvují žáci 2. a 4. třídy.  Družina se nachází v budově školy č. 147 – děti se mohou pohybovat v prostorách herny a kuchyňky, neboli kreslírny, kde trávíme společně každý den. Mezi naší každodenní činnost patří zábavná forma poznávání, tělovýchovné hry na hřišti či v tělocvičně, výtvarné činnosti nebo relaxace, záleží na možnostech a zájmu dětí.

Všichni společně poznáváme okolí naší obce v rámci vycházek, díky kterých prohlubujeme znalosti o přírodě. Poznáváme tak společně po celý rok přírodu ve všech ročních obdobích.

Z našich akcí i z každodenního života v naší družince budeme zveřejňovat fotky na webových stránkách školy, můžete tak nahlédnout do odpoledních činností vašich dětí.

Co nabízí naše školní družina

Mezi 13.00 – 14.30 hod probíhá ve školní družině hlavní výchovně vzdělávací činnost, a proto prosíme o nenarušování odchody žáků. V tuto dobu nelze garantovat přítomnost dětí v kmenových třídách.

Děti navštěvující školní družinu mohou navštěvovat kroužky: Badatel, Zábavné počtení a Deskohraní, Rybářský kroužek, Fotbalový klub a kroužky při ZUŠ.

Dokumenty