Statutární orgán příspěvkové organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitel školy. Ředitel  je oprávněna jednat samostatně v záležitostech a jménem základní  školy.  Pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Rozhodnutí statutárního orgánu o právech a povinnostech v oblasti správního řízení:

  1. zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka  do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3
  2. zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47
  3. zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37
  4. převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2
  5. zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1
  6. povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41
  7. přijetí  k  základnímu  vzdělávání  podle  §  46,  přestupu  žáka  podle  §  49  odst.  1, převedení  žáka  do  jiného  vzdělávacího  programu  podle  §  49  odst.  2  a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2.
Schéma - Organizační struktura