Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024

Uchazeč o studium má možnost podat zatím 2 přihlášky (v řešení jsou tři). 

Přihlášky po ukončení prvního pololetí školního roku 2023/2024 budeme tisknout ve škole. Žáci pouze dodají potřebné informace o škole a obor, který si zvolili. O vše se postará výchovný poradce. Zákonný zástupce osobně nebo doporučeně poštou předá přihlášku na zvolenou SŠ. 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

  • kritéria pro přijetí musí střední školy zveřejnit do 31. 10. 2023

1) hodnocení prospěchu na ZŠ

2) přijímací zkoušky (od 2. do 15. ledna 20024)

3) další  – schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (vše doložit ofocené k přihlášce a na ni uvést na zadní straně počet příloh)

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu SŠ osobně nebo ji zaslat poštou nejpozději do  30.11. 2023.

 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK – OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pondělí 12. dubna 2024

2. termín: úterý 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: středa 16. dubna 2024

2. termín: čtvrtek 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 29. dubna 2024

2. termín: čtvrtek 30. dubna 2024

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu SŠ osobně nebo ji zaslat poštou nejpozději do  1. 3.  2021.

 

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Je možné  stanovit tzv. školní přijímací zkoušku.

Pokud o jejím konání ředitel SŠ školy rozhodne, stanoví ji ve dvou termínech. Termíny a požadavky k přijímacímu řízení musí být zveřejněny na webu dané SŠ

do 31. ledna 2024 (pro obory s talentovou zkouškou do 31. října 2023).

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

  • vydává ZŠ proti podpisu žáka školy
  • odevzdáním zápisového lístku potvrdí uchazeč přijetí na střední školu
  • uchazeč odevzdá zápisový lístek do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí na střední školu
  • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou
  • to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
  • uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí oznámí ředitel střední školy do 3  pracovních dnů po posledním termínu přijímací zkoušky daného kola – je nutno sledovat webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule.

Zveřejněním seznamu se považuje  rozhodnutí za oznámené a od toho okamžiku plyne lhůta pro podání zápisového lístku nebo odvolání.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí do dvou pracovních dnů po zveřejnění výsledků jednotné zkoušky.

ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele SŠ

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

neomezené množství přihlášek

na přihlášce se vyplňuje jen jedna škola

informace o volných místech na SŠ jsou buď na webu SŠ nebo na www.jmskoly.cz

( střední školy mají povinnost  zde hlásit počty volných míst v daných oborech)

Užitečné odkazy