Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2019/2020

Formuláře ke stažení

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Uchazeč o studium má možnost podat 2 přihlášky

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

  • kritéria pro přijetí musí střední školy zveřejnit do 31. 10. 2019

1) hodnocení prospěchu na ZŠ

2) přijímací zkoušky

3) další  – schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (vše doložit ofocené k přihlášce a na ni uvést na zadní straně počet příloh)

přihláška musí být doručena na střední školy   do 30. 11. 2019

zkoušky  –  od 15. ledna do 31. ledna 2020

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: úterý 14. dubna 2020

2. termín: středa 15. dubna 2020

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020

2. termín: pátek 17. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 13. května 2020

2. termín: čtvrtek 14. května 2020

Přihlášku musí střední školy obdržet  do      1. 3.  2020

2019 – Sdělení o termínech

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Je možné  stanovit tzv. školní přijímací zkoušku.

Pokud o jejím konání ředitel SŠ školy rozhodne, stanoví ji ve dvou termínech

od 12. 4. 2020 do 28. 4 20120. 

Termíny a požadavky k přijímacímu řízení musí být zveřejněny na webu dané SŠ

do 31. ledna 2020 (pro obory s talentovou zkouškou do 31. října 2019).

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

  • vydává ZŠ proti podpisu zákonného zástupce
  • odevzdáním zápisového lístku potvrdí uchazeč přijetí na střední školu
  • uchazeč odevzdá zápisový lístek do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí na střední školu
  • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou
  • to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
  • uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí oznámí ředitel střední školy do 3  pracovních dnů po posledním termínu přijímací zkoušky daného kola – je nutno sledovat webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule.

Zveřejněním seznamu se považuje  rozhodnutí za oznámené a od toho okamžiku plyne lhůta pro podání zápisového lístku nebo odvolání.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí do dvou pracovních dnů po zveřejnění výsledků jednotné zkoušky.

ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele SŠ

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

neomezené množství přihlášek

na přihlášce se vyplňuje jen jedna škola

informace o volných místech na SŠ jsou buď na webu SŠ nebo na www.jmskoly.cz

( střední školy mají povinnost  zde hlásit počty volných míst v daných oborech )

Užitečné odkazy