Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025


Elektronická přihláška k zápisu pro školní rok 2024/2025 bude spuštěna od 1. března do 25. března 2024.  

 https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbart/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40655

Přihlášku vyplňte elektronicky, vytiskněte, podepište a přineste k zápisu s sebou. Doneste také rodný list dítěte a občanský průkaz pro ověření údajů.

Informace k zápis do 1. ročníku:

FORMÁLNÍ A MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU

  1. Termín a místo zápisu

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.                 se uskuteční v úterý 9. dubna 2024.

V případě dotazů se obracejte na vedoucí zápisu Mgr. Janu Černínovou

email: jana.cerninova@zsbartosovice.cz

  1. Věk dítěte

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona).

  1. Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

  1. Spádové obvody škol

Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy.

Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu.

Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

  1. Odklad povinné školní docházky
  • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
  • Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
  • Pokud byl dítěti Rozhodnutím ředitelky školy udělen odklad, doporučujeme zákonnému zástupci dítěte vzdělávání v přípravné třídě mateřské školy.
  •   

Kritéria pro přijetí dítěte

Přednostně jsou přijímány děti z obce Bartošovice (šk. obvod/ spádová škola).

Při přijetí rozhoduje:

1. spádovost podle bydliště
2. loňské zapsané odklady
3. žáci, jejichž starší sourozenec již školu navštěvuje

(Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 183, odst. 2 )

Vážení rodiče,

o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy ve správním řízení a to na základě Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Po podání žádosti bude dítěti přiděleno registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí již nebude zasláno, ale bude oznámeno:

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole

vstupní dveře ZŠ Bartošovice

webové stránky školy – www.zsbartosovice.cz  (oddíl _ AKTUALITY)

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby.  Předpokládaný termín zveřejnění 16. dubna 2020.