Metodik prevence

Mgr. Milena Hromádková

školní metodik prevence milena.hromadkova@zsbartosovice.cz
556 713 371

Konzultační hodiny

Úterý: 10:00 – 12:00 hodin
Po domluvě je možný i jiný termín

Náplň práce školního metodika prevence

  • Informace při problémech s nežádoucími společenskými jevy.
  • Zajišťuje metodickou, koordinační  a poradenskou činnosti v problematice prevence rizikového chování u žáků. ( šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj. )
  • Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima a ve škole. 
  • Organizuje přednášky a besedy s pojené s uvedenou problematikou.

Užitečné odkazy

Výchovný poradce

Mgr. Milena Hromádková

výchovná poradkyně
milena.hromadkova@zsbartosovice.cz
556 713 371

Konzultační hodiny

Úterý: 10:00 – 12:00 hodin Po domluvě je možný i jiný termín

Co VP nabízí a zajišťuje

  • konzultace, odesílání žádostí o odborná vyšetření např. v pedagogicko-psychologické poradně (oblasti poruch chování a učení), realizace závěrů a doporučení z vyšetření, práce s talentovanými žáky, vypracovávání individuálních plánů
  • informace ohledně přípravy na profesní orientaci, zajišťování besed a exkurzí v této oblasti, pomoc při vyplňování přihlášek, vydávání zápisových lístků
  • možná řešení výukových a výchovných problémů (poruchy chování, neomluvená absence, projevy dětské kriminality atd.), spolupráce s policií
  • informace, které se týkají péče o žáky zdravotně oslabené, se ZPS (spolupráce s lékaři)
  • je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu