Metodik prevence

Mgr. Milena Hromádková

školní metodik prevence
milena.hromadkova@zsbartosovice.cz

Konzultační hodiny

Pondělí, 12:30 – 13:30 hodin
Po domluvě je možný i jiný termín

Náplň práce školního metodika prevence

 • Informace při problémech s nežádoucími společenskými jevy.
 • Prevence rizikového chování
  – kouření,
  – alkohol,
  – návykové látky a jiné závislosti,
  – různé formy ubližování a šikana.

Užitečné odkazy

Výchovný poradce

Mgr. Milena Hromádková

výchovná poradkyně
milena.hromadkova@zsbartosovice.cz

Konzultační hodiny

Pondělí, 12:30 – 13:30 hodin
Po domluvě je možný i jiný termín

Co VP nabízí a zajišťuje

 • konzultace, odesílání žádostí o odborná vyšetření např. v pedagogicko-psychologické poradně (oblasti poruch chování a učení), realizace závěrů a doporučení z vyšetření, práce s talentovanými žáky, vypracovávání individuálních plánů
 • informace ohledně přípravy na profesní orientaci, zajišťování besed a exkurzí v této oblasti, pomoc při vyplňování přihlášek, vydávání zápisových lístků
 • možná řešení výukových a výchovných problémů (poruchy chování, neomluvená absence, projevy dětské kriminality atd.), spolupráce s policií
 • informace, které se týkají péče o žáky zdravotně oslabené, se ZPS (spolupráce s lékaři)
 • je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu