Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2019 / 2020

Plán byl vypracován školním koordinátorem EVVO a konzultován s vyučujícími, vedením školy, ekotýmem školy a vedoucím Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích. Vychází z aktuálního školního vzdělávacího programu školy (naplňování vytyčených kompetencí  ŠVP) a reaguje jak na požadavky vyučujících, tak i spolupracujících organizací (obec Bartošovice, Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích, Český svaz ochránců přírody v Bartošovicích, Správa chráněné krajinné oblasti Poodří, Myslivecké sdružení Bartošovice). V průběhu roku bude pravidelně 1 x měsíčně kontrolováno jeho plnění na schůzkách školního ekotýmu a poradách učitelského sboru. Plán lze aktuálně dle potřeby doplňovat či upravovat. Za jeho realizaci zodpovídá ekokoordinátor, který v závěru školního roku plán vyhodnotí, vypracuje závěrečnou zprávu a seznámí s ní vedení školy.

Plánované aktivity:

 1. Žáci 1. a 6. třídy absolvují v průběhu školního roku (září – říjen, květen – červen) ekoprogram „Živá příroda na dosah“ (1. třída 45 min., 6. třída 90 min.) za 50 % aktuální ceny. Ekoprogram realizuje škola ve spolupráci se Záchrannou stanicí živočichů Bartošovice. Místo realizace: laboratoř přírodních věd ZŠ Bartošovice a areál záchranné stanice.
 1. Ostatní nabízené ekologické programy budou vybírány dle aktuálních možností a potřeb vyučujících a zařazeny do výuky na I. a II. stupni (Ptáci na poli, v lese u vody; Boudo, budko, kdo v tobě přebývá; Ptáci a jejich potrava; Od vajíčka k mláděti; Šelmy; Člověk a zvíře). Část z uvedených programů navazuje na spolupráci se záchrannou stanicí a je realizována v přírodovědné laboratoři ZŠ.

 

 1. Po dohodě s koordinátorem EVVO a třídním učitelem připraví stanice krátké ekoprogramy (cca 30 min.), věnované některým skupinám obratlovců jako doplněk hodin přírodovědy, přírodopisu a ekologie na ZŠ (v přírodovědné laboratoři ZŠ).

 

 1. V rámci výuky i mimo vyučování budou žáci (8.r.,9.r. a přírodovědný kroužek) vypomáhat při jednorázových akcích, souvisejících s údržbou areálu stanice (sklizeň sena, sběr ovoce, vyhrabávání zahrady apod.).

 

 1. Stanice operativně nabídne škole možnost shlédnout aktuálně přijaté atraktivní druhy živočichů a nabídne třídám seznam zvířat, vhodných ke sponzorství (péče, krmení, propagace).

 

 1. Pro „oživení“ areálu školy bude využíváno námětů z projektu „Živá zahrada“ (úpravy směřující k rozšíření biodiverzity v okolí školy, tj. budky, vhodné keře, byliny, hmyzí domky apod.).

 

 1. Dle potřeb školy, obce, SCHKO Poodří, ČSOP apod. se žáci zúčastní nenáročných pracovních aktivit, zaměřených na péči o životní prostředí obce (péče o maloplošná chráněná území, výsadby stromků, likvidace černých skládek, vyvěšování budek, čištění studánek, úklid obecních ploch apod.).

 

 1. V průběhu školního roku bude pravidelně 1x měsíčně zasedat školní ekotým, který se bude zabývat dodržováním a zlepšováním „ekoprovozu „ školy a přípravou a koordinací environmentálně zaměřených akcí (činnost ekotýmu vychází z „Dlouhodobého plánu EVVO“ školy).

 

 1. V průběhu roku budou v rámci zájmové činnosti žáků pracovat přírodovědný kroužek (3. – 9. ročník), rybářský kroužek (1. – 9. ročník) a badatelský klub (1. – 5. ročník), jejichž náplní je zejména rozvíjení kladného vztahu k přírodě a praktická ochrana životního prostředí.

 

 1. V měsíci dubnu proběhnou v rámci Dne Země tradiční akce, zaměřené na poznávání a péči o životní prostředí (soutěžní stezka, úklid vybraných ploch v obci, beseda s odborníkem a praktické aktivity v přírodovědné laboratoři).

 

 1. V průběhu školního roku bude v rámci výuky realizován vybraný ekoprojekt. Realizovány budou aktivity a úkoly v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

 

 1. Škola je zapojena do dlouhodobého programu MRKEV, tj. sítě škol s Metodikou a Realizací Komplexní Ekologické Výchovy (pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník a nabídku možných ekoaktivit pro základní školy).
 2. V areálu školy budou žáci v zimním období přikrmovat ptactvo na školním krmítku a v lese Na Fibichu přikrmovat drobnou a spárkatou zvěř ve školním krmelci.

 

 1. Jednotlivé ročníky budou v průběhu roku pečovat o své patronátní plochy v areálu školy a třídit odpad ve třídách. Nadále bude ve škole probíhat sběr hliníku, baterií, papíru, elektrospotřebičů, pet víček, žaludů a kaštanů.

 

 1. Zájemci z řad žáků se zúčastní environmentálně zaměřených akcí a soutěží (Biologická olympiáda, Velká cena ZOO Ostrava, Mladý ochránce přírody, Myslivecká stezka, Přírodovědný klokan, Jaloveček).

 

 1. Členové ekotýmu budou pečovat o školní ekonástěnku a přispívat na obecní vývěsku v centru obce. Současně budou publikovat na www stránkách školy.

 

 1. V průběhu roku budou dle potřeby zařazovány do výuky enviromentálně zaměřené vycházky, exkurze a výlety. Jednotliví vyučující zapracují dle svých možností prvky ekologické výchovy do výuky, programu výletů, vycházek a exkurzí, činností kroužků apod. Výstupy z těchto akcí budou zapracovány do plánů třídních učitelů a závěrečné zprávy ekokoordinátora.

 

 1. Ekokoordinátor ve spolupráci s ČSOP Bartošovice připraví jak pro žáky, tak i veřejnost tradiční environmentálně zaměřené akce (Otvírání a Zavírání studánek, Hledání jara, Vítání ptačího zpěvu, Otvírání Poodří – Zámecká naučná stezka). Žáci budou mít možnost průběžně měřit a hodnotit kvalitu jednotlivých složek životního prostředí a zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje v přírodovědné laboratoři školy.

 

 1. První sobotu v měsíci bude pro žáky a veřejnost připravena přírodovědná vycházka odborným zaměřením v okolí Bartošovic.

 

 1. Ekokoordinátor připraví v průběhu školního roku s žáky II. stupně 10 enviromentálně zaměřených akcí pro školní družinu a 2 pro Mateřskou školku v Bartošovicích.

 

 1. Ekokoordinátor bude nadále spravovat, rozšiřovat a doplňovat školní ekoknihovničku, ekovideotéku a rozšiřovat své vzdělání v oboru (DVPP). V průběhu celého školního roku bude k „dispozici“ vedení školy a vyučujícím (nabídky středisek ekologické výchovy, vypracování pracovních listů apod.). Jeho snahou bude získat na aktivity EVVO finanční prostředky.

 

 1. Pro žáky budou dle aktuální nabídky či požadavků vyučujících připraveny environmentálně zaměřené přednášky a besedy, které budou propojené s praktickými aktivitami v přírodovědné laboratoři a jazykové učebně.

 

 1. I nadále bude pokračovat spolupráce s partnerskými institucemi a organizacemi, zejména zaměřenými na EVVO (Obec Bartošovice, ČSOP Bartošovice, ČSOP Nový Jičín, MS Bartošovice, MO ČRS Bartošovice, SCHKO Poodří, MŠ Bartošovice, Záchranná stanice Bartošovice).

 

 1. V průběhu školního roku bude realizován projekt rekonstrukce školní zahrady „Zahrada jako přírodovědná laboratoř“.

V Bartošovicích 6. 9. 2019

Ing. Vladimír Petřvalský, koordinátor EVVO