Projekt EU peníze školám

Závěrečné zhodnocení projektu EU – peníze škole

Projekt EU peníze školám byl zaměřen na zkvalitnění výuky v systému základního školství.

Základní škola Bartošovice si vybrala šablony, které nejlépe odpovídaly potřebám školy. Vybrali jsme oblast jazykového vzdělávání, ICT a přírodní vědy. V  minulosti škola nebyla zapojena do programů, zaměřených na rozvoj ICT oblasti. Technické vybavení a programy byly pořizovány v závislosti na finančních možnostech školy. Jelikož bylo naším cílem zvýšit ICT gramotnost žáků a zajistit přechod školy k elektronické komunikaci, bylo nutné provést změnu nejen ve vybavení, ale také v proškolení pedagogických pracovníků. Naším cílem bylo vybavit žáky a učitelé dovednostmi v oblasti práce s moderní ICT technikou, kterou budou žáci nadále využívat ve středním systému vzdělávání a zavést e-learning s cílem, vytvořit kvalitní podmínky pro vzdělávání žáků.

Naše škola si vybrala šablony zaměřené na vzdělávání učitelů v oblasti práce s ICT technikou ( šablona III/3 – DVPP).  Dále šablonu, která měla pomoci žákům s výukovými problémy zvládnout práci se software, který umožňuje interaktivní práci ( III/I – individualizace prostřednictvím ICT techniky)

Pedagogičtí pracovníci vytvořili celkem 300 digitálních učebních materiálů( 15 sad po 20 kusech), které byly postupně ověřeny ve výuce a v současnosti jsou využívány i nadále jako učební pomůcky (šablona III/2 –Inovace prostřednictvím ICT techniky). Pedagogičtí pracovníky využívají software i nadále pro tvorbu výukových materiálů, které používají v hodinách. Podařilo se přejít z klasické výuky k výuce využívající interaktivní techniku. Zavedl se e-learning. Žáci, stejně jako učitelé, využívají interaktivní programy pro zpracovávání svých výstupů v jednotlivých předmětech. Podařilo se realizovat cíle stanovené v projektovém záměru. Především se jedná o přechod školy k moderním formám výuky s využitím interaktivní techniky. Dále se podařilo připravit pedagogické pracovníky tak, aby byli schopni v daném prostředí vzdělávat. Škola zavedla e-learning a žáci se naučili využívat interaktivní techniku ke zpracovávání vlastních výstupů.

Při výběru šablon a sestavování projektového záměru jsem se zaměřili také na rozvoj čtenářské gramotnosti. Nedostatky v dané oblasti  jsme prostřednictvím SCIO testů sledovali již v minulosti. Jelikož v naší organizaci došlo k personálním změnám ( více než 50% pedagogických pracovníků nastoupilo na důchod), bylo nutné nově příchozí pracovníky proškolit. Proto jsme využili šablonu I/3 – DVPP. Proškolení byli celkem 2 pracovníci, kteří následně předali získané zkušenosti prostřednictvím workshopu, ostatním kolegům.

Nepodařilo se realizovat šablonu vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků. Jelikož máme velmi mladý personál a většina jsou ženy, nastala situace, kdy 2 pracovnice, které byly vybrány do dané oblasti, odešly postupně na mateřskou dovolenou. Díky personálním změnám, zástup, nábor nových pracovníků…. Došlo k neplánovanému časovému posunu. Navíc u krátkodobých jazykových kurzů byly nabídky postupně rušeny nebo se přesouvaly termíny realizace a díky nenaplněnosti se postupně rušily. Více než 2 roky nebyla žádná nabídka odpovídající potřebám našeho vzdělávání v oblasti výuky anglického jazyka. Poptávali jsme vzdělávání zaměřené na techniky práce výuky na II. stupni. Především jsme žádali práci s technikou CLILL nebo formy práce podporující kritické myšlení. Bohužel trh v této oblasti nenabízel žádné možnosti.

Podařilo se úspěšně realizovat vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podpory matematické a přírodovědné gramotnosti (šablona IV/3, V/3). Pracovníci prostřednictvím uspořádaných workshopů předali své zkušenosti ostatním kolegům. Díky inspiracím, získaných na školení, sestavují pracovníci nové inovativní techniky práce v jednotlivých předmětech.

Celkově lze říci, že došlo k naplnění cílů, které jsme si stanovili v projektovém záměru. Prostřednictvím projektu mohla škola vytvořit podmínky pro zkvalitnění práce. Díky přechodu k interaktivní formě výuky, se učitelé naučili pracovat jiným stylem a naučili se vytvářet výukové materiály, podporující mezipředmětové vztahy, využívání techniky v procesu vzdělávání. Projekt naplnil očekáváné cíle.

 

V Bartošovicích dne 21.5.2013

Mgr. Žana Mahďáková

ředitelka školy

EU peníze školám