Ročníková práce 2023/2024

Ročníková práce ověří dovednosti, schopnosti a znalosti žáka na konci školní docházky.  

Vypracování a odevzdání je povinná součást práce žáka 9. třídy. Hodnocení se promítne v předmětech, ke kterým je téma vztaženo. 

Žák by měl prací prokázat tyto schopnosti a dovednosti:  

 • vyhledávat a zpracovávat informace, 
 • nacházet souvislosti mezi předměty,
 • napsat vlastní, úvahu, výklad na vybrané téma, 
 • propojit teoretickou část s praktickou, využít grafické a technické dovednosti (3D tisk, tvorba www, plakát, brožura),
 • schopnost vyjadřovat se ústně i písemně v českém nebo cizím jazyce, 
 • napsat text pomocí textového programu v počítači (např. Word) a vytvořit prezentaci (např. PowerPoint), vkládat tabulky, obrázky, grafy,  
 • svou práci odevzdat v elektronické podobě.

Zadání

 1. Vypracovat práci v psané podobě (na počítači), 
 • rozsah: min. 5 normostran vlastního textu (počítat se začíná od vlastního textu),  
 • úprava:

– písmo: Times New Roman velikost 12  

– řádkování: 1,5 řádku  

– okraje: standartní, přednastavené ve Wordu = nahoře a vpravo 2,5 cm, dole a vlevo 2,5 cm  

– zarovnání do bloku 

– automaticky vygenerovaný obsah
 
 

 1. Konzultace s vedoucím ročníkové práce je povinná: 
 • minimálně jedna průběžná konzultace do 29. 3. 

 1. Vlastní práce, která obsahuje:
 • název, školní rok, jméno autora, jméno konzultanta, název školy
 • anotace v českém a cizím jazyce,  
 • obsah práce, 
 • úvod, 
 • vlastní práce, 
 • závěr, 
 • seznam použitých zdrojů (název knihy, časopisu nebo internetová adresa, jméno autora, nakladatelství, rok vydání či uveřejnění) citace.com. 

Informace musí být čerpány nejméně ze 3 různých zdrojů (např. kniha, časopis, internet, různé webové stránky – ne 3x wikipedie). 

 1. Způsob odevzdání: 

v elektronické podobě 

 1. Časový harmonogram:
 • Od 2. 10. do 30. 10. 2023 výběr tématu
 • Odevzdání osnovy a seznamu pramenů (odkud bude čerpat) – do 6. 3. 2024. 
 • Konzultace – do 27. 3. 2023 je 1 povinná konzultace, další konzultace dle domluvy. 
 • Odevzdání práce: do 24. 5. 2024. 
 • Obhajoba: od 1. do 16. 6. 2024.
 1. Obhajoba:

 Veřejná obhajoba práce, včetně prezentace v PowerPointu, časová dotace cca 5 minut. Obhajoba je veřejná.

Kritéria hodnocení 

Kritéria hodnocení 

 • způsob prezentace – úroveň verbální i neverbální komunikace, 
 • věcná správnost, 
 • gramatická a stylistická úroveň, 
 • obsah vlastních myšlenek, 
 • spojení více informačních zdrojů, 
 • nápaditost a originalita zpracování, 
 • grafická úprava, 
 • přesnost citací, 

Způsob hodnocení 

 • Hodnotit práci bude komise složená z pedagogického sboru školy. 
 • Posuzovat se bude jak práce samotná, tak i její prezentace žákem. 
 • Práce odpovídající základním požadavkům bude hodnocena čtyřmi stupni: 

o výborný (prakticky bez chyby, chybuje výjimečně),  

o velmi dobrý (práce je v pořádku, obsahuje dílčí chyby – chyby v pravopise, drobné nepřesnosti) 

o dobrý (práce obsahuje větší chyby a nepřesnosti),  

o dostatečný (výrazné chyby),  

o nedostatečný (neodevzdal).  

Pokud se při hodnocení nebo při obhajobě práce zjistí, že žák není autorem práce nebo práce bude obsahovat neozdrojované části, bude hodnocení nedostatečné. 

TÉMATA PRACÍ: 

MATERNOVÁ: 
 

Schifahren in Österreich  

 • Přehled středisek v Rakousku, jejich výhody a nevýhody 
 • Část v německém jazyce – jazykové fráze potřebné u ubytování, v restauraci, u lyžování, zdvořilostní fráze) 
 • Praktická část – naplánuj svoji vlastní dovolenou, kterou pak můžeš i zrealizovat (doprava, ubytování, skipasy, finanční rozpočet) 

 English Cuisine 

 • Traditional English dishes 
 • English breakfast 
 • Customs and traditions associated with afternoon tea in England 
 • Famous British chefs 
 • Make your own video recipe or photo recipe with commentary 

 Road trip in the USA 

 • Iconic road trip routes 
 • Must-see destinations 
 • Safety and responsible travel 
 • The role of technology in modern road trips, including GPS navigation, travel apps, and online resources for planning and booking 
 • Plan your own road trip  

 Karel IV 

 • Život a vláda 
 • Významné stavby v Praze a v říši spojené s jeho vládou 
 • Dědictví pro následující generace, vliv na moderní českou kulturu, společnost a také dnešní turizmus 

 

HROMÁDKOVÁ: 

Využití informačních technologií v matematice 

 

Civilizační nemoci (webovky, infografika) 

 • Co tam patří 
 • Proč 
 • Prevence 
 • Léčba 
   

První pomoc (infografika) 

 • Co tam patří 
 • Proč 
 • Jak 

 

 

DOLEŽALOVÁ: 
 

Vulkanismus v ČR (Tematická mapa vulkanických oblastí) 

– Historický vývoj 

– Vulkanické tvary 

– Vulkanismus v MS kraji 
 

Horolezectví v ČR (Tematická mapa horolezeckých oblastí) 

– Úvod do horolezectví 

– Horolezecké disciplíny a styly 

– Čeští horolezci 

– Skalní oblasti v ČR 
 

Přírodní katastrofy v ČR (Tematická mapa/graf) 

– Vymezení pojmu 

– Třídění přírodních katastrof 

– Příčiny a důsledky přírodních katastrof 

 

Přírodní poměry Bartošovického potoka (terénní výzkum) 

– Charakteristika území 

– Historický vývoj 

– Přírodní poměry 

 

PETŘVALSKÝ: 

Klimatická změna a její projevy 

Co je klimatická změna 

– Její příčiny a dopady ve světě a u nás 

– Možné řešení problému, adaptace 

– Co pro zmírnění dopadu můžu udělat já, škola, obec 

 

Přírodopisná exkurze v Poodří 

– Charakterizuj dané místo 

– Navštiv ho a zdokumentuj 

– Vytvoř návrh celodenní exkurze pro vybranou třídu 

– Vytvoř pracovní list pro děti 

– Exkurzi zrealizuj, popiš a zdokumentuj 

 Ekologická mapa Bartošovic a okolí 

vytvoř ve vhodném měřítku mapu Bartošovic a okolí 

– zakresli do ní významné krajinné prvky, přírodní rezervace, památné stromy, remízky, 

 studánky, vodní toky, mokřady apod. 

– vyznač do ní další informace z oblasti životního prostředí, např. umístění kontejnerů a 

 sběrného dvora, naučné stezky a informační tabule, záchrannou stanici apod. 

– uveď v ní všechny zájmové organizace a spolky se vztahem k životnímu prostředí 

 

Záchranná stanice a Dům přírody Poodří v Bartošovicích 

Vznik a vývoj sítě záchranných stanic v naší republice 

– Charakteristika stanice v Bartošovicích 

– Aktivity a projekty stanice v Bartošovicích 

– Ekologická výchova  

– Přínos záchranné stanice 

 

PEROUTKOVÁ: 

Co je to AI a jakým způsobem bude ovlivňovat svět? (vytvořit program pomocí strojového učení– rozpoznávání něčeho) 

-charakteristika AI 

-vývoj AI 

-AI ve vzdělání 

 

Fotografie v proudech času (kalendář na dok 2025) 

 • Historie fotografií a jejich vývoj 
 • Vyvolávání fotografií 
 • Druhy fotoaparátu 
 • Editory fotografií 
 • AI a fotografie 

 

Vývoj českého jazyka (slovník studentského slangu) 

– od Husa po dnešek 

– Diferenciace českého jazyka (nářečí, slang, argot) 

– Slang, studentský slang 

 

Sakrální stavby v Bartošovicích (naučná stezka) 

 • Bartošovice – historie obce 
 • Sakrální stavby v Bartošovicích jejich vznik, historie, … 
 • Vytvoření naučné stezky 

 

PLAČEK: 

Florbal (infografika) 

 • Vznik Florbalu 
 • Florbal v ČR 
 • Čeští hráči v zahraničí 
 • Světové ligy 
 • Nejznámější hráči 

 

Fotbal (infografika) 

 • Historie fotbalu 
 • Fotbal v současnosti 
 • Fotbal v ČR 
 • Světové ligy 

 

Využití energie větru (model elektrárny, infografika) 

 • Historie větrníků 
 • Větrné elektrárny složení a funkce 
 • Větrníky v okolí mého bydliště 

 

Využití energie vody (model elektrárny, infografika) 

 • Historie využívání energie vody 
 • Vodní turbíny a elektrárny 
 • Vodní elektrárny v okolí